KONTAKT


BIURO W BUŁGARII

8240 SŁONECZNY BRZEG
HOTEL BISSER, ofice nr 3
(centrum)


Tel: (+48) 22 207 21 32
       (+359) 876 50 59 10
       (+359) 876 50 59 12
       (+359) 877 30 44 37
E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:
BIURO W KIELCACH

Tel. (+48) 603 80 80 88
        (+359) 876 50 59 12


E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:


BIURO W POZNANIU

60-754 POZNAŃ
Przemysłowa 64/3
(obok Poczty Polskiej, przy biurze podróży ZU)

Tel. (+48) 53 399 09 50
       (+48) 505 370 232

E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:


BIURO NA UKRAINIE

79006 LWOW
ul. Patona 9


Tel. (+38) 050 430 18 19

E-mail:
office-ua@sharkproperty.eu

SKYPE:PRZEDSTAWICIELSTWO W ROSJI

Tel. +7 812 309 27 62(RU)
E-mail:
office-ru@sharkproperty.eu


NEWSLETTER
Zapisz się do naszego NEWSLETTERA aby otrzymać najświeższe informacje:Władza wykonawcza

Prezydent Republiki

Prezydent Republiki „jest głową państwa(...)” i „reprezentuje Republikę Bułgarii w stosunkach międzynarodowych” (art. 92 ust. 1). W działalności wspomaga go wiceprezydent. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich przez obywateli na okres pięciu lat. Równocześnie i z jednej listy z prezydentem wybierany jest wiceprezydent. Nie mogą oni być przedstawicielami ludowymi, wykonywać innej działalności państwowej, społecznej i gospodarczej ani uczestniczyć w kierownictwie partii politycznych.

Do kompetencji głowy państwa należy między innymi:

  • zarządzanie wyborów do Zgromadzenia Narodowego oraz do organów samorządu lokalnego;
  • kierowanie orędzia do narodu i do Zgromadzenia Narodowego;
  • zawieranie umów międzynarodowych (jedynie w sytuacjach określonych przez ustawę);
  • ogłaszanie ustaw;
  • zatwierdzanie zmiany granic i siedzib władz jednostek administracyjno-terytorialnych na wniosek Rady Ministrów;
  • mianowanie i odwoływanie, na wniosek Rady Ministrów, szefów przedstawicielstw dyplomatycznych;
  • udzielanie prawa azylu;
  • stosowanie prawa łaski.

Prezydent powierza kandydatowi na premiera, wskazanemu przez najliczniejszą grupę parlamentarną, misję sformowania rządu. Jeśli jednak parlament nie dojdzie do porozumienia w sprawie wyłonienia rządu, prezydent dysponuje prawem powołania rządu tymczasowego. Zgodnie z konstytucją prezydent stoi na czele Konsultatywnej Rady Bezpieczeństwa a także na czele Sił Zbrojnych, co oznacza, że mianuje i odwołuje naczelne dowództwo (na wniosek Rady Ministrów). W czasie, gdy nie obraduje Zgromadzenie Narodowe, prezydent ogłasza stan wojny,stan wojenny lub inny stan nadzwyczajny. Do jego kompetencji należy również wydawanie dekretów, które są współpodpisywane przez premiera (lub odpowiedniego ministra) a także orędzi i posłań.

Tak więc zakres władzy prezydenta nie jest zbyt duży. W jego gestii leży jedynie sprawowanie roli reprezentacyjnej w państwie jak i na arenie międzynarodowej. Urząd ten możemy nazwać „asymetrycznym”, gdyż z jednej strony prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych i bezpośrednich, w oparciu o zasadę większości bezwzględnej, co świadczy o legitymacji do sprawowania urzędu, z drugiej zaś zakres przynależących do prezydenta kompetencji jest znacznie ograniczony.

 

Rada Ministrów

Rada Ministrów „kieruje i realizuje wewnętrzną i zagraniczną politykę państwa” (art. 105 ust. 1), „zapewnia porządek publiczny i bezpieczeństwo narodowe oraz realizuje ogólne kierownictwo wobec administracji państwowej i Sił Zbrojnych” (art. 105 ust. 2). W skład Rady Ministrów wchodzi premier, jego zastępcy oraz ministrowie. Premier koordynuje politykę rządu i ponosi za nią odpowiedzialność. Ministrowie natomiast kierują poszczególnymi ministerstwami.

Do zadań Rady Ministrów należy kierowanie wykonaniem budżetu oraz organizacja gospodarowania majątkiem państwa. Uchyla akty ministrów będące niezgodne z prawem lub niewłaściwe a także podejmuje uchwały, rozporządzenia i decyzje. W drodze uchwał Rada Ministrów przyjmuje również regulaminy i zarządzenia. Rada Ministrów pełni swoje funkcje do czasu, gdy cieszy się zaufaniem większości parlamentarnej, czyli do wyboru nowej Rady Ministrów.

Konstytucja bułgarska nie przyjęła rozwiązania w postaci „konstruktywnego wotum nieufności”, co może wskazywać pewne osłabienie pozycji rządu wobec parlamentu. Jednak istnieje rozwiązanie wzmacniające status rządu względem Zgromadzenia Narodowego a mianowicie regulacja pozwalająca Radzie Ministrów wystąpić do parlamentu o wotum zaufania.

 

Źródło: pl.wikipedia.org

SHARK PROPERTY - © Wszelkie prawa zastrzezone - apartamenty bułgaria Projekt i realizacja www.squaredesign.com.pl