KONTAKT


BIURO W BUŁGARII

8240 SŁONECZNY BRZEG
HOTEL BISSER, ofice nr 3
(centrum)


Tel: (+48) 22 207 21 32
       (+359) 876 50 59 10
       (+359) 876 50 59 12
       (+359) 877 30 44 37
E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:
BIURO W KIELCACH

Tel. (+48) 603 80 80 88
        (+359) 876 50 59 12


E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:


BIURO W POZNANIU

60-754 POZNAŃ
Przemysłowa 64/3
(obok Poczty Polskiej, przy biurze podróży ZU)

Tel. (+48) 53 399 09 50
       (+48) 505 370 232

E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:


BIURO NA UKRAINIE

79006 LWOW
ul. Patona 9


Tel. (+38) 050 430 18 19

E-mail:
office-ua@sharkproperty.eu

SKYPE:PRZEDSTAWICIELSTWO W ROSJI

Tel. +7 812 309 27 62(RU)
E-mail:
office-ru@sharkproperty.eu


NEWSLETTER
Zapisz się do naszego NEWSLETTERA aby otrzymać najświeższe informacje:Władza ustawodawcza

„Zgromadzenie Narodowe wykonuje władzę ustawodawczą i sprawuje kontrolę parlamentarną” (art. 62). Składa się z 240 przedstawicieli ludowych i jest wybierane na okres czterech lat. Przewiduje się przedłużenie kadencji w wypadku wojny, stanu wojennego lub innego stanu nadzwyczajnego, do czasu ustania tych okoliczności.

Przedstawiciele ludowi reprezentują nie tylko swoich wyborców, lecz również cały naród. Nie mogą oni pełnić innej służby państwowej.

 
„Organizacja i działalność Zgromadzenia Narodowego opiera się na Konstytucji i na uchwalonym przez nie regulaminie” (art. 73). Jest organem stale działającym, decyduje o odbywaniu się posiedzeń. Na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Zgromadzenia Narodowego wybiera się przewodniczącego i zastępców przewodniczącego. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego jest jego reprezentantem. Do jego najważniejszych zadań należy przedstawianie projektu porządku dziennego posiedzeń, otwieranie, prowadzenie i zamykanie posiedzeń, ogłaszanie uchwał, deklaracji i apeli przyjętych przez Zgromadzenie Narodowe.

„Zgromadzenie Narodowe wybiera ze swego składu komisje stałe i tymczasowe” (art. 79 ust. 1). Komisje stałe wspomagają działalność Zgromadzenia Narodowego oraz wykonują kontrolę parlamentarną, natomiast komisje tymczasowe wybiera się w celu zbadania określonej sprawy i prowadzenia dochodzeń.

Do uprawnień Zgromadzenia Narodowego należy między innymi: - uchwalanie, zmiana, uzupełnianie i uchylanie ustaw; - uchwalanie budżetu państwa; - ustalanie podatków i określanie ich wysokości; - ustalenie daty wyborów Prezydenta republiki; - wybiera i odwołuje premiera, a na jego wniosek-Radę Ministrów; - na wniosek premiera tworzy, przekształca i znosi ministerstwa oraz dokonuje zmian w składzie rządu; - wybiera i odwołuje kierowników Bułgarskiego Banku Narodowego.

„Zgromadzenie Narodowe w drodze ustawy ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe(...)” (art. 85 ust. 1). Uchwalane ustawy lub podjęte przez Zgromadzenie Narodowe uchwały są obowiązujące dla wszystkich organów państwowych, organizacji i obywateli. Proces ustawodawczy przebiega w trybie dwóch czytań odbywających się na oddzielnych posiedzeniach.

Ogromnym przywilejem jest, iż wniosek o uchwalenie wotum nieufności wobec Rady Ministrów może przedstawić jedna piąta przedstawicieli ludowych. Jeśli głosowało za nim więcej niż połowa wszystkich przedstawicieli ludowych, wniosek uważa się za przyjęty.

Ostatnim z zadań Zgromadzenia Narodowego jest wybór Izby Obrachunkowej, która przeprowadza kontrolę wykonania budżetu.

Zgromadzenie Narodowe wybiera Ombudsmana, którego zadaniem jest ochrona praw i wolności obywateli (art. 91a ust. 1).

Widać więc, że parlament odgrywa istotną rolę w państwie. Bierze udział w procedurze tworzenia rządu, wybiera Radę Ministrów, ponadto dysponuje środkami umożliwiającymi realizację funkcji kontrolnej (wotum zaufania, wotum nieufności). Członkowie Zgromadzenia Narodowego mają prawo do indywidualnej kontroli nad prowadzoną przez rząd polityką-do tego celu służy instytucja zapytań i interpelacji.

 

Źródło: pl.wikipedia.org

SHARK PROPERTY - © Wszelkie prawa zastrzezone - apartamenty bułgaria Projekt i realizacja www.squaredesign.com.pl