KONTAKT


BIURO W BUŁGARII

8240 SŁONECZNY BRZEG
HOTEL BISSER, ofice nr 3
(centrum)


Tel: (+48) 22 207 21 32
       (+359) 876 50 59 10
       (+359) 876 50 59 12
       (+359) 877 30 44 37
E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:
BIURO W KIELCACH

Tel. (+48) 603 80 80 88
        (+359) 876 50 59 12


E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:


BIURO W POZNANIU

60-754 POZNAŃ
Przemysłowa 64/3
(obok Poczty Polskiej, przy biurze podróży ZU)

Tel. (+48) 53 399 09 50
       (+48) 505 370 232

E-mail: biuro@terazbulgaria.eu

SKYPE:


BIURO NA UKRAINIE

79006 LWOW
ul. Patona 9


Tel. (+38) 050 430 18 19

E-mail:
office-ua@sharkproperty.eu

SKYPE:PRZEDSTAWICIELSTWO W ROSJI

Tel. +7 812 309 27 62(RU)
E-mail:
office-ru@sharkproperty.eu


NEWSLETTER
Zapisz się do naszego NEWSLETTERA aby otrzymać najświeższe informacje:Władza sądowa

„Władza sądowa ochrania prawa i uprawnione interesy obywateli, osób prawnych i państwa” (ust. 117 art. 1). Władza ta jest niezawisła a więc sędziowie, ławnicy sądowi, prokuratorzy i sędziowie śledczy podlegają tylko ustawie. Władza sądowa posiada samodzielny budżet.

Wymiar sprawiedliwości powierzony został Najwyższemu Sądowi Kasacyjnemu, Najwyższemu Sądowi Administracyjnemu oraz sądom apelacyjnym, okręgowym, rejonowym i wojskowym.

Sądy sprawują kontrolę zgodności aktów i działań organów administracji z prawem. Zapewniają równość i konkurencyjność stron w procesie sądowym.

„Najwyższy Sąd Kasacyjny sprawuje zwierzchni nadzór sądowy nad ścisłym i jednolitym stosowaniem ustaw przez wszystkie sądy” (ust. 124).

„Najwyższy Sąd Administracyjny sprawuje zwierzchni nadzór sądowy nad ścisłym i jednolitym stosowaniem ustaw w orzecznictwie administracyjnym” (art. 125 ust. 1). Ponadto wypowiada się w sporach dotyczących zgodności z ustawami aktów Rady Ministrów i ministrów.

Prokuratura czuwa nad przestrzeganiem praworządności, pociąga do odpowiedzialności osoby, które popełniły przestępstwo, wnosi oskarżenia w sprawach karnych, sprawuje nadzór nad wykonywaniem sankcji karnych, podejmuje działania zmierzające do uchylenia aktów niezgodnych z prawem.

Instytucjonalną gwarancję przestrzegania zasady niezawisłości władzy sądowniczej stanowi Najwyższa Rada Sądownicza. Składa się ona z 25 członków a przewodniczący Najwyższego Sądu Kasacyjnego, przewodniczący Najwyższego Sądu Administracyjnego oraz prokurator generalny, są jej członkami z mocy prawa. Jedenastu jej członków wybiera Zgromadzenie Narodowe a jedenastu organy władzy sądowej. Ich kadencja trwa 5 lat. Posiedzeniu Najwyższej Rady Sądowniczej przewodniczy minister sprawiedliwości, lecz nie uczestniczy on w głosowaniu. Uchwały Najwyższej Rady Sądowniczej dotyczą powoływania, degradowania, przenoszenia i zwalniania ze stanowiska sędziów, prokuratorów sędziów śledczych. Przewodniczącego Najwyższego Sądu Kasacyjnego, przewodniczącego Najwyższego Sądu Administracyjnego oraz prokuratora generalnego powołuje i odwołuje Prezydent na wniosek Najwyższej Rady Sądowniczej na okres 7 lat.

Sąd Konstytucyjny

Sąd Konstytucyjny znalazł się poza klasycznym układem wynikającym z zasady podziału władzy, tak więc nie stanowi on elementu wewnętrznej struktury sądowniczej lecz jest wyspecjalizowanym organem powołanym przede wszystkim do kontroli konstytucyjności prawa.

„Składa się on z 12 sędziów, z których jedną trzecia wybiera Zgromadzenie Narodowe, jedna trzecią Prezydent, a jedna trzecią wybiera zgromadzenie ogólne sędziów Najwyższego Sądu Kasacyjnego i Najwyższego Sądu Administracyjnego” (art. 147 ust. 1). Na sędziów wybiera się prawników o wysokich kwalifikacjach zawodowych i moralnych, z co najmniej piętnastoletnim stażem prawniczym. W tajnym głosowaniu wybierany jest przewodniczący Sądu na okres 3 lat.

Najważniejsze zadnia Sądu Konstytucyjnego: - ustala obowiązującą wykładnie Konstytucji; - wypowiada się w sprawie wniosku o ustalenie sprzeczności z Konstytucją ustaw i innych aktów Zgromadzenia Narodowego, jak też aktów prezydenta; - rozstrzyga spory kompetencyjne między Zgromadzeniem Narodowym, prezydentem i Radą Ministrów, jak też między organami samorządu lokalnego a centralnymi organami wykonawczymi; - wypowiada się o zgodności z Konstytucja umów międzynarodowych; - wypowiada się w sprawie sporów o konstytucyjność partii politycznych i stowarzyszeń; - wypowiada się w sprawie sporów o zgodność z ustawą wyboru prezydenta i wiceprezydenta; - wypowiada się w sprawie oskarżeń wniesionych przez Zgromadzenie Narodowe wobec prezydenta i wiceprezydenta.

Swoje rozstrzygnięcia podejmuje większością ponad połowy głosów wszystkich sędziów. Decyzje Sądu Konstytucyjnego ogłasza się w terminie 15 dni od ich podjęcia. W trzy dni po jej ogłoszeniu decyzja wchodzi w życie. Aktu uznanego za sprzeczny nie stosuje się od dnia wejścia decyzji w życie. Ustawa nie uznana za niekonstytucyjną zachowuje moc prawną.

Sąd Konstytucyjny działa z inicjatywy co najmniej jednej piątej przedstawicieli ludowych, prezydenta, Rady Ministrów, Najwyższego Sądu Kasacyjnego, Najwyższego Sądu Administracyjnego oraz prokuratora generalnego.

 

Źródło: pl.wikipedia.org

SHARK PROPERTY - © Wszelkie prawa zastrzezone - apartamenty bułgaria Projekt i realizacja www.squaredesign.com.pl